سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۳ تير ۱۳۹۵


چگونه استـــ حال من

با غمـــ ها می سازمــــ

باکنایه ها می سوزمــــــــ

به آدم هایی که مرا شکستند لبخند می زنمــــــ

لبخندی تـــلخـــــــ….

خــــــــــداونــــــــــــــــــــدا

می شود بگویی کجای این دنیـــــا جای من استـــــ ...

از تــــــــــــو و دنـــیایی که آفـــــــــــریدی

فقط در اعماق زمینـــــ اندازه یه قـــــــبر

فقط یک قبـــــــــــــــر

در دور تـــــــرین نقطه جــــــهانــــ می خـــــــواهمـــــــــ
خــــــــدایـــــا خــــــسته ام خــــــستهـــــــ

GetBC(226427);نظرات (0)
[ ]